ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัญญาภัค กันยา
ตำแหน่ง :ธุรการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ลงทะเบียนรับ -ส่ง หนังสือ
ที่อยู่ :31 ม.16 ต.ดวนใหญ่
Telephone :0944268727
Email :kanyapuk.fanumpon@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการโรงเรียน