ชื่อ - นามสกุล :นางสุชาดา สวัสดิกุล
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :0854977132
Email :suchadapom5@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าการเงิน