ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ ทินวงศ์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :อำเภอเมืองศรีสะเกษ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กิจการนักเรียน